Volume 6, November 2020

Table of Contents

DOI: https://doi.org/10.47494/mesb.2020.6

Published: Nov 5, 2020

Kayumov U.K, D.T. Khatamova, M.L. Saipova, G.M. Khamidova, M.M. Ziyamukhammedova
Yuldashev Sherzod Rabbimkulovich, Yakubov Fakhiriddin Jurakulovich, Osmanov Mustafo Tashtanovich, Hakimov Halim Nasimovich
Niyi Jacob Ogunode, Aiyedun, Tope Gloria
Po’latova Shahzoda Haydarovna
Yuldashev Sherzod Rabbimkulovich, Yakubov Fakhiriddin Jurakulovich, Osmanov Mustafo Tashtanovich, Hakimov Halim Nasimovich, Radjabov Jamol Togamurotovich
Niyi Jacob Ogunode, Ehichoya Edokhamhen