Abdug’aniyev Nazirjon, Ferghana Polytechnic Institute, Uzbekistan